Podmienky nákupu

PRAVIDLÁ INTERNETOVÉHO OBCHODU

http://www.celfoto.pl/

§1

Údaje o predajcovi

1. Majiteľom obchodu je:

Drukarnia Małopolska Sp. z o.o.

so sídlom v 38-307 Sękowa, Ropica Górna 134

NIP: 738-2151-09-36

Tel. 0048 18 351 90 60

E-mail:info@celfoto.pl

Zapísaná do registra podnikateľov vedenom Obvodným súdom v Kraków – Śródmieście, XII obchodným oddelením Národného súdneho registra pod číslom 0000453884, základný kapitál: 5000,00 PLN

§2

Všeobecné ustanovenia

1. Internetový obchod ( ďalej obchod) sa zaoberá maloobchodným predajom cez internet na základe týchto predpisov ( ďalej pravidlá).

2. Konzument [ďalej zákazník] je fyzická osoba, ktorá vykonáva právne kroky vo vzťahu k obchodu , ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou. (Občiansky zákonník čl. 22).

3. Firma [dalej podikateľ ] je osoba / subjekt /ktorá vykonáva právne kroky vo vzťahu k obchodu v súvislosti s jeho obchodným a profesionálným zameraním.

4. Predpisy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom/ firmou .

5. Ceny uvedené v obchode sú uvádzane brutto. (Vrátane DPH).

6. Tovar k dispozícii v obchode je bez fyzickej a právne vady. Výnimkou sú výrobky zobrazené na internetovom obchode, s jasným popisom fyzickej vady. Tieto položky je možné zakúpiť za nižšiu cenu.

§3

Objednávky

1.  Objednávky je možné poslať nasledujúcimi spôsobmi:

 • pomocou formulára na internetovej stránke ( nákupný košík ),
 • e-mailom , ktorý je k dispozícii na webových stránkach internetového obchodu,
 • telefonický na tel. čísle uvedenom na internetovej stránke.

2. Podmienkou uzatvorenia zmluvy je skutočnosť, že zákazník / firma poskytne údaje , potrebné na overenie zákazníka /firmy . Obchod potvrdí prijatie objednávky zaslaním správy na vopred zadanú sdresu pri objednávke e-mailom popisujúcom predmet zákazky. Obchod má právo odmietnuť objednávku , obmedziť spôsob žiadosti o platbu či požiadať o zálohu, pokiaľ požiadavka vyvoláva oprávnené pochybnosti o pravdivosti a presnosti údajov poskytnutých alebo spôsobu platby.

3. Pre účastníkov sú záväzné informácie obsiahnuté na webových stránkach obchodu v čase nákupu, a to najmä cena, popis výrobku, funkcie výrobku, prvky obsiahnuté v sade , načasovanie a spôsob doručenia.

4. Informácie obsiahnuté na webových stránkach obchodu nepredstavujú ponuky v zmysle Občianskeho zákonníka. Zákazník /Firma zadaním objednávky zadáva ponúku ku kúpe určitého výrobku.

5. Zákazník / Firma zadaním objednávky zadava ponuku k predajnej zmluve objednaných výrobkov.

6. Po zadaní objednávky Vám bude odoslaný e-mail o dalšom priebehu Vašej objednávky.:

Po overení objednávky, obchod odošle Zákazníkovi / Firme e-mail s informáciou o prijatí objednávky. Informácia o prijatí objednávky je potvrdenie o prevzatí predávajúceho ponuku , ktorá je uvedená v odseku § 3. 5 a po jeho prijatí zákazníkom / firmou je predajná zmluva uzavretá.

7.  Po uzatvorenie kúpnej zmluvy obchod potvrdí zákazníkovi / obchodníkovi jej ustanovenia odoslaním informácie na e-mailovú adresu , alebo písomne na uvedenú adresu pri objednávke.

8.  Ak zvolíte spôsob platby prevodom na bankový účet, zmluvné obdobie sa počíta od okamihu, v ktorom prostriedky od zákazníka / firmy nabehnú na bankový účet internetového obchodu.

9.  Obchod musí byť zodpovedný pred zákazníkom / firmou na základe záručných práv upravených v Občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (OJ No 16, pol. 93, v znení neskorších predpisov.) Po dobu 24 mesiacov (v prípade nových produktov), ​​alebo po dobu 12 mesiacov (pre všetky použité tovary ). Presný opis postupu pri sťažnostiach je v § 6 týchto predpisov.

§4

Platba

1. Zákazník / Firma si môže zvoliť spôsob platby:

 • platba bankovým prevodom (záloha),
 • elektronickou platbou (elektronický),
 • platba na dobierku (dobierka).

2. Ceny zásielok sú špecifikované v súhrnnej správe objednávky.
3. Podmienkou pre zaslanie tovaru je platba za tovar a prepravu.
4. Ak zvolíte platbu bankovým prevodom, musí byť dlžná čiastka zaplatená do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky zo strany obchodu. V opačnom prípade obchod anuluje objednávku.

§5

Preprava tovaru

1. Objednaný tovar Vám obchod odosiela poštou , alebo je možnosť vyzdvihnúť si ho na adrese internetového obchodu.

§6

Reklamácie

1. V prípade, že sa tovar nezhoduje s objednaným tovarom , mal by zákazník / obchodník vrátiť chybný tovar do obchodu, spolu s popisom závady. Náklady na dopravu hradí zákazník / firma.  Adresa, na ktorú by mal zákazník / obchodník posielať reklamovaný tovar:

Celfoto Sp. z o.o.

Ropica Górna 63

38-307 Sękowa

2. Obchod vybavuje zákaznícke sťažností / reklamácie do 14 dní po vrátení tovaru spolu s popisom nesúladu.

3. Po uznaní oprávnenej reklamácie zasiela obchod zákazníkovi / firme nový produkt alebo odstráni závadu. Náklady spojené so zabezpečením nesie internetový obchod..

4. V prípade, že Obchod uzná reklamáciu, vráti zákazníkovi / firme vynaložené náklady na prepravu.

5. Každý klient / obchodník môže používať mimosúdne prostriedky vybavovania sťažností a vyrovnania. V tomto ohľade môže použiť klient / obchodník využiť služby mediácie. Zoznamy existujúcich pevných mediátorov a mediačných stredisk sú sprístupnené na príslušných okresných súdoch. Ďalšie informácie týkajúce sa riešenia spotrebiteľských sporov možno nájsť na http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. Formulár reklamačného listu je uvedený v dodatku č.2 daných predpisov.
7. Obchod je zodpovedný pred zákazníkom/ firmou na základe záručných práv upravené v Občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (OJ No 16, pol. 93, v znení neskorších predpisov.) Po dobu 24 mesiacov (v prípade nových produktov), ​​alebo po dobu 12 mesiacov (pre všetok použitý tovar).

8. Zákazník / Firma pri defekte môže požiadať obchod o (v rámci záruky) :

 • výmenu tovaru za nový
 • opravu tovaru
 • zníženie cien
 • odstúpenie od zmluvy ( v prípade že závada je veľká)
 • Obchod bude riešiť požiadavky do 14 pracovných dní od prijatia žiadosti
 • Obchod sa bude venovať požiadavkám zákazníka / firmy s prihliadnutím na následovne:
 • jednoduchosť a rýchlosť výmeny alebo opravy tohto tovaru,
 • Typ vady – významná / nevýznamná,
 • to , či tovar bol predtým reklamovaný

9. Obchod môže odmietnuť žiadosť zákazníka /firmy o výmene alebo oprave tovaru pod podmienkou, že výmenu alebo opravu , tovaru nie je možné dosiahnuť (napr. vzhľadom k zastaveniu produkcie špecifických častí alebo celých tovarov), alebo ak v porovnaní s inými možnými žiadosťami vyžadujú vyššie náklady (napr. požiadavka na výmenu celého zariadenia za nový, ak je poškodený jeden z prvkov s nízkou hodnotou.). Obchod je povinný navrhnúť v tomto prípade alternatívné riešenia.

§7

Právo odstúpenia od zmluvy

1.Podľa zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

2.Pravo odstúpenia nadobúda účinnosť , ak zákazník zašle vyhlásenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Je potrebné dodržať lehotu, pred jej uplynutím. Vyhlásenie môže byť vydané na formulári, ktorý je pripojený k zákonu o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. ( príloha č. 1 k nariadeniu), alebo prostredníctvom e-mailu: info@celfoto.pl
3. Klient vracia tovar do obchodu do 14 dní od vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na vlastné náklady.
4 . Do 3 pracovných dní od obdržania obchod skontroluje stav vráteného tovaru.
5. Obchod vráti finančné prostriedky rovnakým spôsobom platby, aký používal zákazník. V prípade platby kreditnou kartou sa vykoná vrátenie na účet.
6. V prípade, že si zákazník zvolil iný spôsob dodania ako najlacnejší ponukaný v obchode, obchod nepreplatí zákazníkovi dodatočné vzniknuté náklady. Obchod uhradi len náklady na najlacnejšie dodávky tovaru k zákazníkovi.
7. Zákazník hradí všetky priame náklady na vrátenie veci (napr. náklady na balenie, kauciu,).

8. Právo odstúpiť od zmluvy má zákazník v týchto prípadoch:

 • ak je predmetom riešenia tovar , ktorý je neprefabrikovaný , vyrobený podľa priania zákazníka, alebo slúži na uspokojenie individuálnýc h potrieb zákazníka (napr. Fotoknihy, fotovýtlačky.);
 • dodávky digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na pevnom disku, ak plnenie zmluvy začalo s výslovným súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho obchod informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy;
 • Ak je predmetom poskytovania poskytovanie zvuku, alebo obrazových záznamov ,alebo počítačového softvéru dodávaného v uzavretom obale, v prípade, že balík bol otvorený po dodaní
 • Ak je predmetom poskytovania vec dodávaná v uzavretom obale, ktorá sa po otvorení nemôže vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, v prípade, že obal bol otvorený po dodaní;
 • Poskytovanie služieb v prípade, že obchod poskytol plný servis s výslovným súhlasom zákazníka, ktorý bol informovaný pred poskytovaním služieb, že podľa ustanovení obchodného zákonníka stratí právo na odstúpenie od zmluvy;,
 • V ktorých cena ,alebo odmena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, nad ktorým obchod nemá žiadnu kontrolu, a ktoré by mohli nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • V ktorých predmetom poskytovania je vec, podliehajúca rýchlemu rozpadu , alebo má krátku životnosť;
 • predmetom poskytovania sú veci, ktoré po dodaní , vzhľadom na ich povahu, sú neoddeliteľne spojené s inými vecami;
 • Ak sú predmetom poskytovania alkoholické nápoje , ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy o predaji a dodaní a ktorých doručenie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od kolísania cien na trhu a obchodník na to nemá vplyv.
 • V prípade, že zákazník výslovene požadoval, aby sa uňho vykonali nevyhnutné opravy, alebo údržba (ak Obchod poskytuje iné služby ako tie, ktorých výkon požadoval zákazník, alebo poskytuje iné spôsoby opravy, prípadne údržbu veci a doplnkové služby, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy vzhľadom na doplnkové služby alebo veci);
 • doručovanie novín, denníkov a časopisov, s výnimkou zmluvy o odbere;
 • Obsiahnuté vo verejnej dražbe;
 • Poskytnutie ubytovania iného ako bývanie, prepravu tovaru, požičovňa áut, stravovanie, služby týkajúce sa voľného času, športové alebo kultúrne podujatia, ak je v zmluve uvedený dátum alebo čas vykonania služby.

9. Zákazník/Firma nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

10. Zákazník je zodpovedný za zníženie hodnoty majetku v dôsledku nesprávneho používania

§8

Duševné vlastníctvo

1. Použitie akéhokoľvek materiálu zverejneného na internetovej stránke obchodu (vrátane fotografií a popisu tovaru) bez písomného súhlasu obchodu.

§9

Ochrana súkromia

1. Pri objednávke zákazník súhlasi so spracovaním osobných údajov výhradne pre účely tejto zmluvy.
2. Spravovanie osobných údajov je v súlade so zákonom z. 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2002 č .101, položka. 926, v znení neskorších predpisov).
3. Klient má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu , taktiež má právo na ukončenie ich spravovania a námietky voči ich spravovaniu.

§10

Technické opatrenia

1. Aby bolo možné používať internetový obchod, vrátane prehliadania sortimentu, zadávania objednávok výrobkov, je potrebné :
a) koncové zariadenia (napr .počítač, tablet, telefón) s prístupom na internet a webový prehliadač typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktívná e-mailová adresa (e-mail);
c) povolenie používania skrípt;
d) schválenie používanie cookies (nutné objednať).

§11

Nadobudnutie platnosti a predpisy

1. Predpisy nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia v obchode na webovej stránke .

2. Predpisy môžu byť zmenené.

3. Zmeny predpisov budú zverejnené v internetovom obchode.

4. Informácie o zmenách predpisov budú zaslané zákazníkovi/ firme na e-mailovú adresu , uvedenú v objednávke.

5. Zmeny predpisov nadobudnú účinnosť po uplynutí 14 dní odo dňa ich zverejnenia spôsobom uvedeným v odseku. 3.

6. Obchod predpokladá , že zákazník /firma sa oboznámil so zmenami predpisov, ak neukončil zmluvu u do konca uplynutia lehoty uvedenej v odseku. 5.

7Vo veciach, ktoré nie sú upravené ustanoveniami , sa riadime podľa poľského práva, najmä ustanovenia občianskeho zákonníka a zákona z 30. mája 2014. Práva spotrebiteľov.

Formulár reklamácie

Formulár odstúpenia od zmluvy

 

Na našich webových stránkach používame cookies (cookies) na štatistické a reklamné účely. Používaním našich webových stránok bez zmeny nastavení prehliadača súhlasíte s ich používaním. .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close